Sivice

Sivice

Obec Sivice se nachází přibližně 15 km východně od Brna na úpatí Drahanské vrchoviny. Žije zde 998 obyvatel, katastr má výměru 725 ha. Leží v nadmořské výšce 274 m, nejvyšší vrchol Velká baba dosahuje výšky 420 m. Katastr obce hraničí s obcemi Hostěnice, Pozořice, Holubice, Tvarožná a Mokrá-Horákov.

 

Z historie po současnost

Obec Sivice je součástí nepřetržitě osídleného území od mladší doby kamenné dodnes, o čemž svědčí řada archeologických nálezů v území.

První zpráva o Sivicích pochází z roku 1251, kdy Jeroným z Lomnice sděluje rychtáři v Brně, že částku, kterou mu dluží, zaplatí z desátek, které dostává ze své obce Sivic. První kronikář Sivic Jan Bajer zaznamenal tuto nejstarší zprávu v obecní kronice. První potvrzená zmínka o obci Sivice je doložena originálními listinami z roku 1317, kdy Kateřina z Deblína – vdova po Tasovi z Lomnice – darovala ves klášteru svaté Anny v Brně. V majetku kláštera zůstala obec až do roku 1782, kdy ji po zrušení kláštera kupuje hrabě z Ditrichštejna. Jeho dědici se posléze stali Mistrovští z Mitrova, kteří byli posledními majiteli panství.

Obec strádala při obsazení pruskými vojsky při obléhání Brna v zimě roku 1742. Prošla tudy francouzská a ruská vojska, která se utkala v bitvě u Slavkova v roce 1805 a pruská a rakouská vojska v prusko-rakouských válkách v roce 1866. Následkem této války vznikla cholerová epidemie, při které zemřelo 54 osob. Válečná tažení znamenala vždy velká strádání pro obyvatele obce.

Přes válečné útrapy se obec úspěšně rozvíjela. V lese za obcí se těžilo ve dvou kamenolomech. Byly zde také dvě cihelny: obecní byla zrušena v roce 1862, soukromá byla v provozu od roku 1903 do roku 1921. Na Perku stála obecní sýpka, od roku 1856 větrný mlýn.

V letech 1942 – 1945, v době 2. světové války, byly Sivice součástí Pozořic. V roce 1946 získaly opět samostatnost. V roce 1976 byly Sivice současně s obcemi Viničné Šumice, Kovalovice a Hostěnice sloučeny pod správu Místního národního výboru Pozořice. K opětovnému osamostatnění došlo v roce 1990.

V roce 2004 získala obec Sivice titul Vesnice roku v Jihomoravském kraji.

 

Škola

V roce 1888 byla v obci postavena škola, která byla v letech 1906 a 1914 rozšiřována. Školu navštěvovali mladší žáci, starší chodili do měšťanské školy v Pozořicích. V roce 1979 přešla výuka žáků od 1. do 9. ročníku do základní školy v Pozořicích, školní budova sloužila pouze jako mateřská škola. Výuka na 1. stupni základní školy v Sivicích byla obnovena po osamostatnění obce Sivice v roce 1990. V roce 2005 byla provedena přístavba šaten a dvou učeben a zrekonstruována kuchyně. V roce 2007 byla přistavena tělocvična.

 

Obecní dům

V roce 1961 byl vybudován kulturní (později obecní) dům, kde má sídlo i obecní úřad. Budova slouží také veškerému kulturnímu a společenskému dění v obci. Od roku 1990 prochází tato budova postupnou rekonstrukcí. V roce 2003 byla dokončena přístavba šaten za jevištěm, v roce 2004 upraven i přilehlý venkovní prostor. V následujícím roce bylo zrekonstruováno přísálí. Dosud poslední úpravou je zlepšení akustických vlastností sálu na přelomu let 2011 a 2012.

 

Sportovní areál

V roce 2003 získala obec dotaci z fondu Evropské unie na výstavbu nového sportovního areálu. Tato investiční akce byla realizována v roce 2004. Vzniklo univerzální hřiště s umělým povrchem, fotbalové hřiště, víceúčelová plocha, dětské hřiště a byly vybudovány šatny.

 

Památky a pamětihodnosti

Přímo na návsi se v místě někdejší zvonice nachází kaple. Dřevěná zvonice byla v roce 1868 přestavěna na zděnou, k ní byla v roce 1927 přistavěna šatlava a kolna na obecní kočár. Za vydatné pomoci občanů byla v roce 1992 opravena střecha a fasáda, v roce 1997 pořízen nový bronzový zvon, v roce 1998 věžní hodiny. Pro špatný stavební stav bylo v letech 2009 - 2010 přistoupeno ke komplexní rekonstrukci objektu. V roce 2012 byl instalován interiér – retábl s malbou, oltář a ambon.

Postupně byly opraveny i další památky. V roce 2000 byl zrestaurován barokní kříž z roku 1772 nacházející se u silnice do Tvarožné. V blízkosti kříže je další - zřejmě nejstarší památka v obci - smírčí kámen.

Další registrovanou památkou jsou Boží muka na kopci Štumperk.

V roce 2003 – při příležitosti stého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci byla restaurována socha sv. Floriána - patrona hasičů - z roku 1894.

V roce 2004 byl opraven kříž Za Brankou.

V Jubilejním roce 2000 postavili členové a příznivci KDU-ČSL drobnou sakrální stavbu s názvem Setkání, jejíž dominantní součástí jsou vitráže symbolizující Svatou Trojici.

V roce 2010 byl rozebrán, opraven a na nový základ přemístěn kříž u hřbitova na začátku ulice Staré hory.

O kříž na Krpilích před domem č.p. 190 se pečlivě starají obyvatelé tohoto domu.

 

Společenský život

Obec podporuje činnost spolků a jejich kulturní a společenské aktivity. Spolkem s nejdelší historií je Sivická kapela, která nepřetržitě funguje již od roku 1884. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1903. Poměrně dlouhou historii mají i zahrádkáři. Nejmladšími spolky jsou Sportovní klub Grušáci a ochotnický divadelní spolek Cimrman revival Sivice, počátek jejich činnosti se datuje rokem 2003.

Svobodná mládež pořádá v obci tradiční hody, které se konají poslední neděli v srpnu – na sv. Rocha. Zahrádkáři pořádají výstavy ovoce a zeleniny a zajišťují pro občany Sivic i okolních obcí moštování ovoce. Hasiči organizují okrskové hasičské soutěže.

Společenský život začíná po novém roce plesovou sezónou, kterou uzavírají ostatky. Ty se v Sivicích konají tradičně v úterý před popeleční středou. Průvod masek projde obcí a večer následuje taneční zábava s pochováváním basy.

K jinde dávno zapomenutým zvykům patří hrkání o velikonocích. Řehtačky a trakaře nahrazují od zeleného čtvrtka do bílé soboty zvony.

Obnovenými tradičními zvyklostmi je pálení čarodějnic a martinská zabíjačka. K nim přibyl v březnu Josefský košt a v červnu Sivické pivní slavnosti.

Škola pravidelně pořádá vánoční jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromu.

 

Příroda

Třetinu severní části katastru Sivic zabírají lesy, které navazují na souvislý komplex lesů Drahanské vrchoviny. Vyskytují se zde porosty s převahou dubů a zachovalé lužní porosty jasanů a olší v nivě Roketnice. Stará hrušeň, rostoucí v trati Nové hory, byla v rámci mikroregionu vyhlášena stromem roku. Jde o starou krajovou odrůdu letních hrušek zvanou šmigule. Významným koloritem kraje jsou i vinice na teplých svazích úpatí Drahanské vrchoviny. Ve spolupráci se Zemědělskou vodohospodářskou správou byla provedena revitalizace potoka v jižní části katastru s navazující výsadbou dřevin.

 

Občanská vybavenost

V obci je základní škola 1. stupně, její součástí je i mateřská škola a školní jídelna, kde se vaří obědy také pro důchodce. V Obecním domě sídlí kromě obecního úřadu knihovna s veřejným internetem. Široké veřejnosti slouží vnitřní i vnější prostory Obecního domu a nově vybudovaný sportovní areál. V obci se nachází jedna prodejna potravin, občerstvení poskytují dvě restaurační zařízení.

Na sivickém katastru jsou výrobní závody - Českomoravský cement a Českomoravské vápno. V areálu bývalého zemědělského družstva se rozvinulo několik podnikatelských aktivit výrobního charakteru. Zastoupena jsou také řemesla – stolařství, kovářství, specialitou je houslařská dílna.

Obcí prochází značená cyklistická trase směřující na sever do Moravského krasu, na jih do památkové zóny slavkovského bojiště.