Hostěnice

Hostěnice

Obec Hostěnice leží v lesnaté, zvlněné krajině jižní okrajové části Drahanské vrchoviny asi 15 km severovýchodně od Brna. Katastrální území má rozlohu téměř 2 000 ha a tvoří je převážně lesy. V obci žije necelých 650 obyvatel. K území obce patří i samota Lhotky, která leží severně od obce, vznikla v roce 1746 a k Hostěnicím byla přičleněna v roce 1885.

Název obce patrně pochází od jména Hosten. Druhá, podstatně romantičtější a nepravděpodobnější říká, že název byl odvozen od názvu Hostěnických rybníků, ve kterých byly v dávných dobách velmi chutné ryby, které lákaly mnoho hostů. Když pak rybníky časem zanikly, přestali sem dojíždět i hosté a od toho má být odvozen název  „Hosté – nic“ tedy „Hostěnice“.

 

Z historie po současnost

První písemná zmínka o Hostěnicích pochází z roku 1371. V ní se uvádí, že Půta z Vildenberku prodal panství s řadou osad, z nichž některé zanikly v 15. - 16. století markraběti Janovi. Je možné, že obec zpustla a byla koncem 16. století znovu osídlena. Obdobně v místě dnešních Lhotek bývala údajně v minulosti ves Lhota, která však zanikla.

Obec byla po většinu své existence součástí Pozořického panství, které patřilo rodu Lichtenštejnů od roku 1604. Lesy na katastru Hostěnic patřily Lichtenštějnům až do roku 1945, kdy byly znárodněny. V roce 1870 byla v obci vybudována první škola, v roce 1894 byla postavena silnice z Hostěnic do Pozořic. V roce 1899 byla slavnostně otevřena budova nové školy, kterou navštěvovaly hostěnické děti až do roku 1976, kdy byla zrušena a přebudována na mateřskou školu. Školní mládež dnes dojíždí do školy do Pozořic. Elektrifikace obce proběhla v roce 1928. V roce 1951 byla postavena budova národního výboru (dnes obecní úřad a hasičská zbrojnice), 1967 byla vybudovaná samoobsluha (dnešní obchod, Občanské centrum, Rodinné centrum a klubovna), v roce 1982 byla vybudována silnice do Mokré. V roce 1976 byly Hostěnice připojeny k obci Pozořice, osamostatnily se až v roce 1990. V roce 1995 byla provedena výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod, v roce 2002 byla obec plynofikována.

Polí kolem obce nebylo nikdy mnoho, navíc převládala pole neúrodná a kamenitá. Obyvatelé obce nacházeli proto v minulosti obživu při práci v lesích a při těžbě a zpracování lomového kamene a vápence. Kámen byl používán nejen na stavby a zpevnění cest, ale i na kamenické výrobky a vápenec na pálení vápna. V 60. letech byl na katastrech Mokré a Hostěnic otevřen lom pro nedalekou cementárnu. Vliv těžby vápence a provozu cementárny nadlouho ochromily rozvoj obce. Dnes po výrazných opatřeních vykonaných firmou Českomoravský cement pro ochranu životního prostředí a regeneraci přírody se obec stává velmi atraktivní pro bydlení a rekreaci. V roce 2000 vyhrála obce soutěž „Vesnice roku“ v rámci okresu Brno-venkov a v krajském kole soutěže získala „Zelenou stuhu“ za ekologické programy.

V obci je velmi aktivní sbor dobrovolných hasičů, který pořádá řadu akcí pro dospělé i mládež jako jsou ples, zábavy, hasičské soutěže, letní tábory, apod. Dále jsou zde aktivní občanská sdružení, která se snaží o kulturní, společenský a komunitní duch obce, aktivní klub seniorů s tanečním souborem Boubelky a skautský oddíl. Tradiční jsou Anenské hody s bohoslužbou u kaple v lese, babské hody, párové hody a ostatky. Působí zde i místní myslivecký spolek Horal a klub malé kopané.

 

Vybavenost obce, podnikání

V obci je restaurace U Stupárků, na kterou navazuje obecní společenský sál s jevištěm a přísálím, prodejna se smíšeným zbožím, klubovna pro místní spolky, Občanské centrum, Rodinné centrum, víceúčelové hřiště na malou kopanou, tenis a volejbal, dětská hřiště. Na místní farmě je možno ustájit koně nebo si pronajmout koně k projížďkám a využít možnosti hipoterapie.  

 

Památky a pamětihodnosti

Mezi nejvýznamnější památky obce patří kaple sv. Anny postavená roku 1748 v lese severně od obce. Kaple je zapsána v ústředním seznamu památek. Vypráví se, že byla stavěna zároveň s poutním kostelem ve Křtinách. Kaple má osmiúhelníkový půdorys a byla v roce 1947 kompletně rekonstruována a ozdobena sochami svatých od sochaře Metoděje Kocourka z Pozořic. V současné době se opravuje fasáda a okolí kaple. Další památkou je zvonička z roku 1877 se zvonem odlitým zvonařem Martinem Webrem. Při opravě zvoničky v létech 1988 – 9 bylo instalováno elektrické zvonění. Rozsáhlou opravou prošla zvonička v roce 2001. V obci jsou tři památné kříže, a to u školy z roku 1899, u zvoničky z roku 1879 a u domu č. 14 z roku 1854. K historickým památkám obce patří také budova školy z roku 1899. Zajímavou pamětihodností je pomník jubilea s nápisem „Duby jeho milosti, knížete Jana Dobrotivého, při příležitosti XXXX let jeho vladaření“ v bývalých Lichtenštejnských lesích poblíž turistické odpočívky. Památník byl obnoven péčí hostěnických hasičů v roce 1999.

Pomník padlým spoluobčanům v I. světové válce zřídila obec za přispění občanů v roce 1936. Pomník je zdoben krásným reliéfním portrétem T.G.Masaryka. Tato jeho část byla v politicky nepříznivých dobách ukrývána v obci. Po druhé světové válce byl pomník doplněn o desku s dalšími obětmi války. V roce 1949 zřídila obec pomník na paměť sovětských vojáků, kteří tu padli v boji a jsou pohřbeni na Ústředním hřbitově v Brně.

 

Příroda

Přírodovědně i turisticky nejcennější partie se nacházejí v severní a západní části katastru Hostěnic. To se do značné míry odráží i v jejich ochraně. Téměř všechny lesy jsou součástí přírodního parku Říčky, malá část náleží do chráněné krajinné oblasti Moravský kras, která sem zasahuje svým jihovýchodním okrajem. Obcí protéká Hostěnický potok, na kterém jsou tři menší rybníčky, sloužící rybolovu a rekreaci u vody. Potok je ponorný, v západní části obce se propadá do krasových prostor tzv. „Hostěnického propadání“. Zvláště atraktivní je členité údolí Říčky s krasovými útvary na západní hranici katastru.

Skupina mohutných buků v místě zvaném U lavečky byla vyhlášena jako Stromy roku obce Hostěnice. Stáří stromů je asi 150 let, obvod kmene činí 130 cm. V jejich blízkosti je vybudovaná turistická odpočívka.

 

Turistika

Celý katastr Hostěnic je z hlediska rekreačního a turistického velmi atraktivní. Na území obce se vyskytuje 184 rekreačních chat v několika lokalitách. V roce 1981 byla správou CHKO Moravský kras otevřena naučná stezka "Říčky", jejíž součástí je i "Hostěnické propadání".

V katastru obce se nachází chata Jelenice, která byla v roce 2003 zrekonstruována a slouží jako ekostředisko pro skautský oddíl Junák Pozořice, jehož členy jsou i obyvatelé Hostěnic. Územím obce prochází turistická značená stezka a několik cykloturistických tras, směřujících jak do Moravského krasu, tak k jihu do Památkové zóny bitvy u Slavkova. Členitý terén Hostěnic skýtá výborné podmínky pro zimní běžecké sporty.