Stanovy

Stanovy svazku obcí Mikroregion Roketnice

Část první

Obecná ustanovení

Článek I.

Základní ustanovení

Svazek obcí byl založen dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů na setkání starostů obcí dne 16.6.2000 k ochraně společných zájmů a k soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.

Článek II.

Identifikace svazku obcí

 1. Název: Mikroregion Roketnice
 2. Sídlo: Sivice, Obecní úřad, Sivice 19, 664 07 Pozořice
 3. Účastníci ke dni schválení těchto stanov: Obec Hostěnice, Obec Kovalovice, Obec Mokrá-Horákov, Obec Podolí, Městys Pozořice, Obec Sivice, Obec Tvarožná, Obec Velatice, Obec Viničné Šumice
 4. Doba trvání: doba neurčitá
 5. Úřadovna: zřizuje se v místě působení předsedy sdružení s cílem přiblížit organizačně administrativní práce výkonu jeho funkce. Tímto ustanovením není dotčeno sídlo podle odstavce 2.

Článek III.

Statut

 1. Svazek obcí je samostatnou právnickou osobou odpovídající veškerým svým majetkem za nesplnění povinností vůči třetím osobám.
 2. Členové – členské obce neručí za závazky sdružení.

Článek IV.

Předmět činnosti

 1. Předmětem činnosti je:
 • Společné řešení úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, cestovního ruchu, požární ochrany, veřejného pořádku, přírody a životního prostředí a péče o zvířata;
 • Rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení;
 • Další činnosti a projekty ve společném zájmu členských obcí;
 • Předávání zkušeností a informací, vzájemná pomoc a spolupráce.
 1. Za předmět činnosti se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku obcí jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.

Č ást druhá

Členství a členské poměry

Článek V.

Vznik členství

 1. O členství mohou písemně požádat další obce. Jejich členství vznikne rozhodnutím shromáždění starostů, podpisem dodatku stanov starostou žadatelské obce a složením vstupního vkladu.

Článek VI.

Zánik členství

 1. Členství zaniká výpovědí členské obce, neuhrazením členských příspěvků do 12 kalendářních měsíců od data jejich splatnosti a vyloučením.
 2. Výpovědní lhůta je 6 měsíců ode dne doručení písemného oznámení o vystoupení na úřadovnu svazku.
 3. Vyloučení je mimořádným zánikem členství. Lze jej použít jen při hrubém porušení stanov – například při zcizení majetku, poškození dobrého jména svazku obcí, protiprávního jednání obce vůči svazku apod. K vyloučení musí dát souhlas 2/3 členů sdružení.
 4. Odstupující člen nemá nárok na vypořádání majetku pořízeného v době trvání, a to movitého i nemovitého.

Článek VII.

Práva členů

 1. Základními právy členů je:
 • Realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku obcí své zájmy a záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry svazku;
 • Navrhovat konkrétní akce a aktivity;
 • Nahlížet do účetních knih a přesvědčovat se o správě majetku;
 • Účastnit se činnosti orgánů svazku;
 • Podílet se na majetkovém prospěchu podle pravidel určených rozhodnutím shromáždění starostů.
 1. Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím shromáždění starostů.

Článek VIII.

Povinnosti členů

 1. Základními povinnostmi členů je:
 • Důsledně dodržovat stanovy a rozhodnutí shromáždění starostů;
 • Složit vstupní vklad podle článku XX. odst. 1 těchto stanov;
 • Platit pravidelné roční příspěvky dle článku XX. odst. 2 těchto stanov;
 • Nakládat s majetkem podle rozhodnutí shromáždění starostů, chránit jej a přispívat k jeho zmnožování;
 • Slaďovat obecní zájmy a záměry se zájmy a záměry svazku obcí;
 • Prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech svazku obcí;
 • Propagovat svazek obcí jak mezi občany členských obcí, tak i u orgánů státní správy, podnikatelských subjektů, občanských sdružení, nadací, fondů a podobně.
 1. Povinnosti členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím shromáždění starostů.

Článek IX.

Vztahy členů a svazku obcí

 1. Vzájemné vztahy členů a svazku obcí neupravené těmito stanovami se budou řídit rozhodnutím shromáždění starostů.

Část třetí

Orgány sdružení

Článek X.

Vymezení orgánů

Orgány svazku obcí jsou:

 • Shromáždění starostů;
 • Předseda sdružení;
 • Místopředseda sdružení;
 • Revizní skupina;

Článek XI.

Shromáždění starostů

 1. Shromáždění starostů je nejvyšším orgánem se statutem členské schůze. Každý člen tohoto orgánu má při jeho jednání jeden hlas.
 2. Do působnosti shromáždění starostů patří zejména:
 • Přijímat, měnit a doplňovat stanovy;
 • Přijímat nové členy;
 • Vylučovat členy;
 • Rozhodovat o výši členských příspěvků;
 • Volit, jmenovat a odvolávat předsedu, místopředsedu a revizní skupinu a kontrolovat jejich činnost;
 • Schvalovat roční rozpočet a roční účetní závěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků.
 • Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku; u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav;
 • Schvalovat jednotlivé akce a aktivity a případnou spoluúčast třetích osob na nich;
 • Rozhodovat o účasti svazku obcí v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech;
 • Schvalovat formu a výši odměn osobám pověřeným výkonem jednotlivých funkcí a prací;
 • Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zrušení svazku obcí.
 1. Výčet působnosti shromáždění starostů podle odstavce 2 tento orgán neomezuje v rozhodování o dalších záležitostech, pokud se tak stane se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů.

Článek XII.

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění starostů a jedná navenek jeho jménem.
 2. Předsedu volí shromáždění starostů na nejbližším shromáždění starostů konaném po volbách do zastupitelstev obcí. Shromáždění starostů jej také odvolává. Funkci předsedy může vykonávat jen starosta členské obce. Funkční období je čtyřleté, končí dnem zvolení nového předsedy po komunálních volbách nebo dnem předčasného ukončení výkonu funkce starosty členské obce.
 3. Do věcné působnosti předsedy patří v duchu ustanovení odstavce 1 zejména:
 • Svolávat shromáždění starostů a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jeho průběh;
 • Řídit a kontrolovat práci místopředsedy sdružení;
 • Jednat jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisovat písemnosti;
 • Zajišťovat vedení účetnictví;
 • Předkládat shromáždění starostů roční rozpočet a roční účetní závěrku;
 • Organizovat práce při zrušení a zániku.

Článek XIII.

Místopředseda

 1. Místopředseda plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě pověření předsedy.
 2. Místopředsedu volí shromáždění starostů na nejbližším shromáždění starostů konaném po volbách do zastupitelstev obcí. Shromáždění starostů jej také odvolává. Funkční období je čtyřleté, končí dnem zvolení nového místopředsedy po komunálních volbách nebo dnem předčasného ukončení výkonu funkce starosty členské obce.
 3. V kompetenci shromáždění starostů je rozhodnutí, zda zvolí jednoho či dva místopředsedy.
 4. Pro činnost a kompetence místopředsedy platí obdobně ustanovení článku XII. těchto stanov.

Článek XIV.

Revizní skupina

 1. Revizní skupina sleduje a kontroluje práci předsedy a místopředsedy a posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se stanovami. Z tohoto titulu má revizní skupina právo nahlížet do všech písemností a účastnit se jednání zástupců svazku obcí se třetími osobami. Ve své práci je výhradně podřízena shromáždění starostů.
 2. Revizní skupina je tříčlenná, tvoří ji starostové členských obcí. Členy revizní skupiny volí shromáždění starostů na nejbližším shromáždění starostů konaném po volbách do zastupitelstev obcí. Shromáždění starostů je také odvolává. Funkční období je čtyřleté, končí dnem zvolení nových členů revizní skupiny po komunálních volbách nebo dnem předčasného ukončení výkonu funkce starosty členské obce.

Část čtvrtá

Jednání orgánů

Článek XV.

Jednání shromáždění starostů

 1. Shromáždění starostů jedná na základě svolání předsedou nebo místopředsedou nejméně 2x ročně, přičemž na programu těchto zasedání musí být schvalování rozpočtu a závěrečného účtu.
 2. Shromáždění starostů je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina starostů členských obcí.
 3. V odůvodněných případech mohou starosty na jejich zasedání zastoupit místostarostové. Shromáždění starostů však není usnášení schopné, týká-li se výše uvedené zastoupení nadpoloviční většiny účastníků shromáždění.
 4. Shromáždění starostů rozhoduje většinou hlasů všech členů, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou.
 5. Přijetí nového člena, vyloučení člena ze sdružení, změna a doplnění stanov, určení vstupního vkladu a ročního členského příspěvku, schválení závěrečného účtu a rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení jsou akty, které vyžadují souhlas dvou třetin všech členů.
 6. Ze shromáždění starostů se pořizuje zápis. Zápis musí kromě data a místa konání shromáždění starostů a prezenční listiny obsahovat údaje o:
 • skutečném programu shromáždění starostů;
 • přijatých rozhodnutích s uvedením výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu;
 • námitkách účastníků shromáždění.
 1. Každý člen má právo na jeden výtisk zápisu ze shromáždění starostů. Minimálně jedno vyhotovení zápisu dostává k dispozici předseda, který ručí za jeho archivaci po celou dobu výkonu funkce předsedy.

Článek XVI.

Jednání předsedy

 1. Předseda jedná podle statutu své funkce vymezeného v článku XII. těchto stanov.
 2. Kromě toho je předseda povinen jednat takto:
 • Svolávat shromáždění starostů nejméně 2x do roka pozvánkou v písemné nebo elektronické formě s uvedením programu jednání;
 • Bez zbytečných časových odkladů doručit starostům členských obcí zápis ze shromáždění starostů v písemné nebo elektronické formě.

Článek XVII.

Jednání místopředsedy

Místopředseda sdružení jedná obdobně jako předseda, a to na základě jeho pověření nebo v jeho nepřítomnosti podle článku XIII. těchto stanov.

Článek XVIII.

Podepisování písemností

Osobami oprávněnými podepisovat za svazek obcí jsou předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo na základě pověření předsedy místopředseda. Podepisují tak, že k názvu připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce a razítko.

Část pátá

Pravidla hospodaření

Článek XIX.

Majetek

 1. Majetek tvoří vstupní vklady členů, roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, výnosy z akcí a aktivit a výnosy z účasti svazku obcí na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena.
 2. Majetek je v podílovém spoluvlastnictví členů. Výše podílu se odvozuje od počtu trvalých obyvatel obcí.

Článek XX.

Vklady a příspěvky

 1. Vstupní vklad členů činí k datu platnosti těchto stanov 10,- Kč na 1 obyvatele obce a je splatný výhradně v penězích do 30 kalendářních dnů od vzniku členství ve sdružení podle článku V. těchto stanov.
 2. Výše ročního členského příspěvku je určena jako násobek částky stanovené rozhodnutím shromáždění starostů na 1 obyvatele členské obce a celkového počtu obyvatel obce zjištěného dle údajů ČSÚ k 1.1. předcházejícího kalendářního roku; členský příspěvek je splatný do 31.5. kalendářního roku, na který se platí.

Článek XXI.

Správa finančních prostředků

 1. Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn pouze předseda, resp. místopředseda a předsedou jmenovitě pověřené osoby.
 2. K bezhotovostnímu styku se stranami se zřizuje běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým právem předsedy a místopředsedy. Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá předseda.
 3. V souladu s předmětem své činnosti podle článku IV. odst. 2 těchto stanov je svazek obcí oprávněn přijímat svým jménem finanční prostředky, manipulovat s nimi a odpovídat za jejich užití i v případě, jsou-li určeny na akce nebo aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. Pokud jde o finanční prostředky podléhající zvláštnímu režimu správy (např. podle zákona o rozpočtových pravidlech apod.), vede o nich samostatný účet, k němuž zřizuje podpisové právo pověřených osob.

Článek XXII.

Účetnictví

 1. Svazek obcí je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok.
 2. Za účetnictví odpovídá předseda sdružení, který je oprávněn zadat jeho vedení na náklady svazku obcí odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku obcí.
 3. Součástí účetnictví je též inventarizace majetku a závazků, účetní závěrka, mzdová agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností.
 4. Při zúčtování pohledávek a závazků mezi svazkem obcí a členskými obcemi je nepřípustná jejich kompenzace.
 5. Při zániku svazku obcí v průběhu účetního období je předseda odpovědný za provedení mimořádné účetní závěrky a mimořádné inventarizace majetku a závazků.

Článek XXIII.

Daňová agenda

 1. Za agendu daně z příjmů a za případné další daňové agendy související s činností svazku obcí odpovídá předseda. Ten také podepisuje veškerá daňová přiznání a daňové písemnosti.
 2. Zpracování přiznání k dani z příjmů (nebo jiných daňových agend) může předseda zadat na náklady svazku obcí odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. Tím se však nemůže zbavit své odpovědnosti vůči svazku obcí.

Část šestá

Zrušení a zánik

Článek XXIV.

Zrušení

 1. Svazek obci se zrušuje rozhodnutím shromáždění starostů, které jmenuje likvidátora, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. Zrušení může být bez likvidace nebo s likvidací.
 2. Při zrušení bez likvidace musí veškeré jmění a veškeré závazky přejít na právního nástupce. Po splnění této podmínky podá likvidátor žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje o výmaz sdružení z registrace.
 3. Při zrušení s likvidací uspokojí likvidátor přednostně nároky všech známých věřitelů a zbývající majetek rozdělí mezi členy sdružení v poměru, daném ustanovením článku XIX. odst. 2 těchto stanov. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu Krajskému úřadu.
 4. Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži svazku obcí.

Článek XXV.

Zánik sdružení

Sdružení zaniká dnem výmazu z registru u Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Část sedmá

Změny stanov

Článek XXVI.

Pravidla změn stanov

 1. Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí shromáždění starostů podle ustanovení článku XV. odst. 5 těchto stanov.
 2. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Takto vzniklé dodatky ke stanovám se pořadově číslují a tvoří nedílnou součást stanov. Za evidenci dodatků ke stanovám a jejich rozeslání členským obcím je odpovědný předseda.

Článek XXVII.

Ohlášení změn stanov

 1. Po změně nebo doplnění stanov podle článku XXVI. předá předseda do 15 kalendářních dnů od schválení dodatku jedno jeho vyhotovení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
 2. Do 30 kalendářních dnů od data schválení dodatku ke stanovám doručí předseda sdružení po jednom vyhotovení všem členům svazku obcí.

Část osmá

Závěrečná ustanovení

Článek XXIX.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy se vydávají v 11výtiscích s platností originálů a s následujícím rozdělením:

1x členské obce

1x předseda

1x Krajský úřad Jihomoravského kraje

 1. Stanovy podepisují starostové členských obcí a svůj podpis doplňují úředním razítkem obce.
 2. Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení shromážděním starostů, účinnosti pak dnem jejich předání Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
 3. Ruší se stanovy ze dne 16.6.2000 ve znění dodatku č. 1.

Datum schválení stanov: 9.11.2012

Obec Hostěnice:

Mgr. Eva Karásková

Obec Kovalovice:

Milan Blahák

Obec Mokrá-Horákov:

Aleš Ryšánek

Obec Podolí:

Ing. Vítězslav Eliáš

Městys Pozořice:

Ing. Jaromír Červenka

Obec Sivice:

Marie Kousalová

Obec Tvarožná:

Ing. Petr Buchta

Obec Velatice:

Mgr. Jan Grolich

Obec Viničné Šumice:

Josef Drápal