Podolí

Podolí

Obec Podolí u Brna se rozkládá pod jižními svahy Drahanské vrchoviny, po obou stranách potoka Říčky; východně od Brna, kde sousedí s jeho předměstskou částí Líšeň. Nadmořská výška středu obce je 238 m. Katastrální území má rozlohu 625 ha  a žije zde 1 320 obyvatel.

 

Z historie po současnost

Území obce bylo osídleno nepřetržitě již od pravěku. Archeologický výzkum prováděný zde v několika etapách potvrdil svými nálezy osídlení od doby kamenné (tedy před 3 mil. let), přes bronzovou, halštatskou, laténskou, římskou, stěhování národů, slovanské období a období středověku. Vykopávky z roku 1907 přinesly natolik významné nálezy, že názvem podolská kultura byla označena celá jedna kultura pozdní doby bronzové (asi 800 až 700 let před n. l.). Odkryté pohřebiště v Podolí se 145 prozkoumanými hroby (asi čtvrtina celého pohřebiště) se řadí k největším na Moravě a je po Brně-Obřanech druhým nejrozsáhlejším pohřebištěm středo-dunajských popelnicových polí.

Dosud nejstarší známou písemnou zmínkou o Podolí je latinsky psaný pergamen z 24. září 1237, papežská bula Řehoře IX., jímž bere v ochranu Zábrdovický klášter s jeho obcemi, mezi kterými je jmenováno Podolí. Dokument je uložený v Moravském zemském archivu v Brně. Podolí se původně skládalo ze dvou částí. Byla to Kříčeň, která ležela na levém břehu Říčky a Podolí. Obě části vsi vystřídaly během 13. a 14. století několik vlastníků. Nejvýznamnějším z nich byla od r. 1369 kapitula sv. Petra, která obě části spojila do jedné vsi a učinila ji později úředním sídlem svého panství. V roce 1851 byl změněn název kapitulního velkostatku sv. Petra na Velkostatek Podolí.

Obec ležela na staré olomoucké cestě spojující obě přední moravská města Brno a Olomouc. Prosperitě obce a celého panství pak velmi uškodilo, když ve dvacátých letech osmnáctého století byla nová císařská silnice vedena jižním směrem mimo obec.

V letech 1792 – 1795 postavila kapitula sv. Petra v obci zámek. Vlivem nestabilního podloží, na kterém byl zámek postaven, však začalo docházet k tvoření trhlin ve zdivu a statika stavby byla ohrožena. Proto bylo v roce 1869 přistoupeno ke stavebním úpravám, při kterých byla odstraněna věž se zvony a hodinami. Zámek je dnes sídlem obecního úřadu.

Již deset let po dokončení stavby zámku se přehnala okolím obce vojska armád, které se utkaly v bitvě u Slavkova. Tato doba zanechala v celém kraji velké škody. Největší zkázu přinesl Podolí 20. listopad 1805. Po slavkovské bitvě byl počátkem r. 1806 proveden soupis škod, který jen na majetku vrchnosti činil 32 071 zlatých. Na památku bitvy u Slavkova (2. prosince 1805) byl na vrcholu kopce Žuráň, tedy v místě, ze kterého císař Napoleon velel svému vojsku, postaven v roce 1930 památník. Na kvádru z leštěné žuly je umístěna bronzová deska, jejíž reliéf zobrazuje mapu bojiště s rozmístěním armád a císařovo provolání: „Vojáci! Můj národ přivítá vás s radostí a stačí, řeknete-li: Byl jsem v bitvě u Slavkova, aby se odpovědělo: Hle hrdina.“

Ve vesnicích, které byly majetkem statku sv. Petra, byl zprostředkujícím orgánem vrchnosti s poddanými obecní úřad. V čele stál vždy rychtář, pod ním purkmistr a ostatní členové úřadu, kteří byli v Podolí tři a nazývali se konšelé. Obecní úřad měl poměrně rozsáhlou policejní a soudní kompetenci. Vážnost důležitým listinám vystaveným obecním úřadem dávala pečeť Podolská s vyobrazením ptáka na větvi a letopočtem 1644. Patří k nejstarším obecním pečetím v okolí Brna.

Budova základní školy pochází z roku 1877, po několika rekonstrukcích a rozšířeních slouží svému účelu dodnes. 28. listopadu 1948 byla v budově otevřena i mateřská škola. V roce 1910, spolu se zájezdním hostincem Pindulka, poskytla škola prostory k uspořádání Hospodářsko - živnostensko - průmyslové výstavy, která svým významem daleko překročila hranice regionu. Celkem 188 vystavovatelů zaslalo své exponáty z 35 míst Moravy, Čech a Vídně.

Nepřehlédnutelnou dominantou obce se stal kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl zbudován velkým úsilím podolských občanů a vysvěcen 7. května 1899. Velká rekonstrukce jeho interiéru byla zahájena v r. 1972; novou střechu nad lodí dostal v r. 1999 a v roce 2000 pak i na věži. Kostel se může pochlubit výbornou akustikou, která umožňuje nádherný zážitek i při bohatě pořádaných koncertech.

Od r. 1992 udržuje Podolí partnerské vztahy s francouzskou obcí Ay-sur-Moselle, kde byla dne 1. 6. 2002 otevřená dlouhodobá výstava, kterou prezentovala Jižní Morava své krásy a kulturní bohatství. Obec Podolí zde vystavovala výrobky svých občanů a sochařská díla podolského rodáka Rudolfa Březy. Od r. 2001 obnovila obec také přátelské vztahy se slovenskou obcí Kuchyňa. Podolí je součástí Mikroregionu Roketnice a Svazku Šlapanicko.

V posledních letech se do obce vrátily tradice jako je pálení čarodějnic, ostatky, krojované hody a o vánočních svátcích se uskutečňuje „Živý Betlém“. V obci působí spolky sdružené v České obci sokolské a Českém svazu tělovýchovy. Pod Českou obcí sokolskou je v obci sdružena Tělocvičná jednota Sokol Podolí, jejímž sportovním stánkem je Sokolovna Podolí. Hraje se tu volejbal, sálová kopaná, rekreační kopaná, basketbal, provozuje se turistika. Pod Českým svazem tělovýchovy je v obci sdružena Tělovýchovná jednota Sokol Podolí, jejímž hlavním sportovištěm je fotbalové hřiště a víceúčelová sportovní hala. Fotbalový oddíl hraje I.b třídu krajské soutěže mužů, basketbalový oddíl 2. ligu mužů, činný je volejbalový oddíl.

V červnu 2003 schválil Parlament České republiky znak a obecní prapor. Návrh znaku byl vytvořen z pečeti Podolské, tedy zpěvný pták, sedící na větvi. Prapor byl 20. 9. 2003 slavnostně vysvěcen v místním kostele.

 

Základní vybavenost obce, služby, podnikání

V obci je pošta, zdravotní středisko (ordinace pro dospělé, zubní ordinace, poradna pro děti), 1. – 5. ročník základní školy, mateřská škola, místní knihovna s veřejnou internetovou stanicí, kadeřnictví, krejčovství, výroba nábytku, opravna aut, dva obchody se smíšeným zbožím, prodejna potravin, pohostinství, restaurace. Zemědělskou půdu v Podolí i okolních obcích obhospodařuje zemědělská společnost Agropod, a.s..

 

Památky a pamětihodnosti

Žuráň – návrší v katastru obce – umělá zemní mohyla, vybudovaná na hrobech z období stěhování národů v 5. - 6. století našeho letopočtu. Archeologové zde objevili různé předměty i vzácné umělecké ozdoby. Mohylu zde vztyčil západogermánský kmen Langobardů, aby do ní uložil svého zesnulého panovníka. Dalším významným obdobím pro Žuráň byla Bitva u Slavkova v r. 1805, kdy z tohoto místa velel svému vojsku císař Napoleon. Žuráň je exteritoriálním územím Francie v ČR.

Kostel sv. Jana Nepomuckého – kulturní památka, v jeho areálu je i barokní socha sv. Floriána, sv. Františka Xaverského, sloup Nejsvětější Trojice z r. 1882 a kříž.

Krásná je socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1722 před obecním úřadem a vzácné jsou dva smírčí kameny v obci. Jeden je poblíž budovy OÚ; druhý na polní cestě k Borkům v místě nazývaném U studánky. Pomník obětem I. světové války, umístěný před apsidou kostela, zhotovil v roce 1921 sochař a legionář Rudolf Březa. Naproti stojí pomník obětem II. světové války - padlým sovětským vojákům i zahynulým občanům Podolí - z roku 1965. Katastr obce také zdobí řada křížů, většinou u polních cest. Nově byl v roce 2003 zrekonstruován dřevěný „Červený kříž“ v lokalitě Nová Hora, odkud je krásný výhled do krajiny.

 

Osobnosti

Obec Podolí je rodištěm sochaře Rudolfa Březy (1888 – 1955). V místní Galerii jsou vystavena jeho sochařské díla. Vstup spolu s přednáškou je možný po předchozí domluvě.

 

Přírodní zajímavost

Slepencový útvar Horka zdaleka viditelný při cestě z Brna po bývalé „císařské“ silnici je chráněnou přírodní památkou. Důvodem ochrany jsou ladní suchomilná a teplomilná společenstva s výskytem chráněných rostlinných druhů jako je koniklec velkokvětý a zvonek sibiřský. Pozoruhodná je i mohutná lípa rostoucí před budovou obecního úřadu.