Kovalovice

Kovalovice

Obec se nachází cca 18 km východně od Brna. Leží na rozhraní Drahanské vrchoviny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Část katastrálního území sousedí s okresem Vyškov. Součástí obce je lokalita Stará Pošta, ležící jižně od hlavní části obce. Výměra katastrálního území obce je 471 ha a žije zde 600 obyvatel.

 

Z historie obce po současnost

První historicky doložená zpráva o obci Kovalovice je v památné nadační listině biskupa olomouckého – Jindřicha Zdíka z roku 1131. Jméno obce souvisí s její polohou. Podél důležité staré Slezské cesty z Brna přes Podolí, Kovalovice, Rousínov k Veličce do Polska stály tři kovárny. Kovárny byly vyhledávány formany, převážejícími zboží po této cestě. Od řemesla kovářů, starším výrazem kováč - koval, vznikl zřejmě název obce.

V minulosti byla obec obklopena několika rybníky, a to nad obcí od mlýna k hradu Vildemberk a za obcí směrem k samotě Bahňák. U rybníků hnízdilo velké množství vodního ptactva, zejména kachny a racci. Tento motiv byl zobrazen v pečeti a poté převzat do znaku obce. V dávných dobách byla obec Kovalovice známa v širokém okolí především výše zmíněným kovářstvím, ale také pěstováním nejlepšího ječmene a pěstováním anýzu. Anýz, zvaný též bedrník, se zde pěstoval až do roku 1891. Ve středověku platil za účinný lék proti moru a choleře. Přesto byli kovalovičtí v letech 1836, 1846 a 1866 velmi postiženi cholerou. V těch dobách zemřelo 99 občanů.

Mezi zajímavosti obce patří historické budovy původní tvrze z poloviny šestnáctého století, které byly postupně rekonstruovány a využívány jako panský dvůr, obecní škola, hostinec. Dnes je zde restaurace s názvem Na Tvrzi, kulturní zařízení a obecní úřad. Na návsi je budova školy postavená v roce 1903. V roce 1910 byla rozšířena na trojtřídní. Základní škola byla zrušena v roce 1977 a dnes je v budově jen mateřská škola.

K obci patří osada Stará Pošta se šesti popisnými čísly. Osada vznikla cca 2 km jižně od Kovalovic u nově zbudované císařské silnice Brno – Olomouc za vlády Marie Terezie okolo roku 1760. Jako první dům v této lokalitě byl postaven v roce 1760 kovalovský silniční hostinec (dnešní č. p. 108). V roce 1785 vznikla v lokalitě další stavba evidovaná jako císařskokrálovský poštovní úřad  pozořický (č. p. 109). Od něj se přenesl název Pozořická pošta na celou osadu, i když katastrálně spadala pod obec Kovalovice. Pošta i přilehlé pozemky patřily k pozořickému panství rodu Lichtenštejnů. Následně byla postavena mýtnice a kovárna. V roce 1879 se poštovní úřad přemístil do Pozořic a pro osadu se začal používat název „Stará Pošta“. Stará Pošta je historicky zajímavá také tím, že se zde Napoleon před bitvou u Slavkova sešel se svými maršálky k poradě a po bitvě z pondělí 2. na úterý 3. prosince 1805 zde nocoval. Přijal zde také vyjednavače  rakouského císaře, knížete Jana z Lichtenštejna a vyslechl jeho návrh k předběžnému jednání o separátním míru. Dle dostupných publikací však není zcela jasné, ve které budově Napoleon nocoval, zda v budově poštovního úřadu nebo naproti v silničním hostinci. Slavkovskou bitvu zde připomíná tzv. Ruská kaplička. Zchátralý komplex budov bývalého poštovního úřadu nechal nynější majitel citlivě zrekonstruovat v roce 1995 tak, aby byla zachována původní podoba usedlosti. V současnosti je zde restaurace v dobovém rázu historického interiéru, muzeum vztahující se k Bitvě tří císařů, hotel, školící středisko, koňské stáje a jezdecké výběhy. 

 

 

Roku 1865 vznikl v obci  potravinářský spolek „Blahobyt“. V roce 1885 byla v obci založena Dobrovolná hasičská jednota „hasičský spolek“. Kolem roku 1933 vznikaly v obci požární nádrže. V roce 1935 získal sbor novou motorovou stříkačku „Vystrčil“ za 20000,- Kčs. Roku 1897 založen Záloženský spolek dle vzoru Reifeisenek zřízený pro Kovalovice a okolí. Roku 1905 založena Hospodářská besídka s knihovnou a v roce 1926 byla již knihovna obecní a měla 160 svazků. TJ Sokol v Kovalovicích byla založena v roce 1912. Elektrický proud byl v obci poprvé zaveden 21.11.1921, v  části Stará Pošta až v roce 1948. V roce 1921 si občané z Kovalovic, Vin. Šumic a Velešovic na vlastní náklady zbudovali čekárnu a stanici u železniční tratě blízko Velešovic, aby nemuseli lidé pracující v Brně chodit pěšky na vlak až do Holubic. S výstavbou nové požární zbrojnice se začalo v roce 1981, ta byla slavnostně předána do užívání při oslavě 100.výročí založení hasičského sboru v roce 1985.  V letech 1987 – 1988 proběhla výstavba vodní nádrže „Potočiny“ za hřištěm  směrem k lesu. Tato vodní nádrž slouží k sportovně rekreačnímu účelu, i když původně to měla být závlahová nádrž pro  ovocný sad. Od roku 1995 se zde konají každoročně rybářské závody. V současné době se dokončuje Víceúčelový areál vedle restaurace. Součástí areálu je zpevněná plocha pro taneční zábavy, konají se zde také tradiční Petropavelské hody. Za taneční plochou jsou ve výstavbě dětské prvky umístěné na kamenných terasách. Terasy obklopují stromy a keře, takže tento uklidňující pohled  umocňuje tu správnou náladu  při posezení u letního kiosku.

 

Základní vybavenost obce, služby, podnikání

V obci je od roku 1999 vodovod, plynofikace se dokončila s výjimkou Staré Pošty v roce 1995. Kanalizace je zde  dešťová, a nově vybudovaná splašková. Od roku 1992 kabelová televize s infokanálem.  Mateřská škola je v místě, základní škola – 1. až 5. ročník ve Viničných Šumicích, 6. až 9. ročník v Pozořicích. V komplexu budovy obecního úřadu je kulturní zařízení se sálem a přísálím a restaurace. Vedle restaurace je areál s dětským hřištěm a letním kioskem. V lokalitě „Za mlýnem“ je hřiště na malou kopanou, tenis a nohejbal. V této lokalitě byl v červnu 2007 otevřen Přírodní koupací biotop, pravděpodobně první koupaliště pro širokou veřejnost v ČR, kde čištění vody v čistících lagunách zajištuje kořenový systém vodních rostlin. V letních měsících se stal biotop velice vyhledávaným místem pro rekreaci a koupání v čisté vodě bez chlóru. Díky zájmu návštěvníků z širokého okolí obec postupně celý areál vybavila ještě dětským bazénem, hřištěm na beach volejbal, kioskem s krytým posezením a dětským hřištem. Rozestavěné je univerzální hřiště s umělým povrchem.

 V části Stará Pošta je malé muzeum s exponáty, které se vztahují k poštovnictví a bitvě tří císařů, dále stylová restaurace s ubytováním hotelového typu a stáje pro koně s možností vyjížděk do okolí. V obci se nachází obchod se smíšeným zbožím, drogerie-papírnictví, zahradnictví, najdeme zde stolárny, zámečnictví, výrobu garážových vrat a několik menších soukromých zemědělců. Obcí prochází dvě značené cykloturistické trasy, směřující na sever do Moravského Krasu a na jih do Památkové zóny bitvy u Slavkova.

 

Památky, pamětihodnosti:

Ve středu obce se nachází obecní úřad s kulturním zařízením a restaurace „Na Tvrzi“. Budovy jsou zrekonstruovány a dostavěny z bývalého panského dvora, tvrze a věznice, které patřily k panství Lichtenštejnů a v roce 1872 byly vykoupeny obcí za 8 000 zlatých. Koupě proběhla za účelem zřízení školy. Roku 1873 na Tři krále byla stavba po dokončení vysvěcena. Děti školu navštěvovaly až do roku 1903, kdy byla postavená nová školní budova. Místní název této části Kovalovic „Ve dvoře“ přetrval i do současnosti.

Dominantou obce je kaple zasvěcená svatému Petru a Pavlu. Stojí na místě původně dřevěné, později zděné zvoničky z roku 1826, která byla pro zchátralost v letech 2000 - 2001 zbořena.

V části obce Stará Pošta se nachází tzv. Ruská kaplička, kterou dala údajně po napoleonských válkách v roce 1851 postavit ruská šlechtična. Pravděpodobně je tu pohřben jeden nebo snad dva z jejích příbuzných, důstojníků z řad ruské šlechty. Kapli obec opravila v roce 1995.

Dne 23. června 1928 zavítal na Starou Poštu prezident T. G. Masaryk. Uvítali ho zde zástupci naší obce spolu s Velešovicemi a Holubicemi. Prezident navštěvoval moravská města a vesnice při příležitosti otevření výstavy „soudobé kultury“ v Brně.

Na budově školy je umístěn památník obětem druhé světové války.

 

Osobnosti:

Valentin Severa – starosta Kovalovic 1861 - 1881, zasloužil se o zřízení kovalovické školy a vybudování silnice k sousedním obcím Pozořice a Velešovice.

Antonín Celetka – první učitel obce Kovalovice 1872 - 1874

Alois Zavadil – působil v letech 1874 - 1904 jako nadučitel v Kovalovicích. Byl výborným sadařem a štěpařem. Jeho zásluhou byla dosázena všechna pustá místa, kolem cest a silnic, zahrady a zahrádky v širokém okolí.

Pankrác Krkoška – první redaktor Rovnosti, který vyučoval ve zdejší škole v roce1884.